El cinquè projecte desenvolupat pel grup va ser el HAR2012–34205. Metodología aplicada a los protocolos de intervención en los planes de documentación, restauración, conservación preventiva y divulgación en la obra de Antoni Gaudí en la Catedral de Mallorca” (01/01/2013 – 31/12/2015).

Amb motiu del doble centenari commemorat al llarg de l'any 2015, relatiu tant a la fi de la reforma interior de la Catedral de Mallorca dirigida per l'arquitecte Antoni Gaudí entre els anys 1903–1915, com a la mort del bisbe Pere Joan Campins (23 de febrer del 1915), ideòleg i impulsor del programa restaurador, hem desenvolupat aquest projecte de recerca.

La investigació realitzada va tenir com a objectiu revisitar cent anys després la intervenció artística de Gaudí en el marc d'un edifici monumental com és la Seu de Mallorca, determinar-ne les fonts documentals i capacitat analítica, i generar un nou context d'estudi des del punt de vista de el coneixement històric i de la seva aplicabilitat patrimonial.

Els principals resultats científics d'aquest projecte són:

Llibres
 • FULLANA PUIGSERVER, Pere; DOLÇ SALAS, Nicolau (2013). Antoni Maria Alcover i la Seu de Mallorca. Col·lecció Seu de Mallorca, 8. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.

Aquest llibre s’emmarca en el context del 150è aniversari del naixement de mossèn Antoni Maria Alcover i és la contribució de la Catedral de Mallorca a l’Any Alcover promogut pel Consell de Mallorca.
La primera part de l’obra reconstrueix la figura d’Alcover a la Catedral com a canonge, primer magistral (1905-1921), i posteriorment com a degà del Capítol (1921-1932). A partir de les fonts arxivístiques de la Seu, especialment de les Actes Capitulars, coneixem la vida quotidiana d’Alcover a la Catedral durant els vint-i-set anys. Un període que permet resseguir el rastre del canonge de combat coordinant les obres de restauració, organitzant el Museu o tenint cura del patrimoni, entre d’altres activitats.
En la segona part, s’ha conjugat la figura del filòleg, el predicador i l’home de ciència en un estudi que té en compte sermons inèdits d’Alcover, i que enfoca la seva figura des del doble vessant d’home d’Església i home de ciència.

 • FULLANA PUIGSERVER, Pere; GAMBÚS SAIZ, Mercè (coords.) (2013). El bisbe Nadal i la Catedral de Mallorca en el bicentenari de la Constitució de 1812. Col·lecció Seu de Mallorca, 7. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.

Aquesta publicació, composta per divuit aportacions, suposa el resultat de les ponències presentades durant les II Jornades d’Estudis Històrics de la Seu de Mallorca. El conjunt de treballs està centrat en el marc de la commemoració dels dos-cents anys de les Corts de Cadis (1812-2012), des de la mirada de la Catedral de Mallorca i amb vocació de transcendir aquest espai. Es parteix del protagonisme politicoreligiós de Bernat Nadal Crespí, bisbe de Mallorca, diputat a les Corts Constituents i d’un grup de canonges diputats i intel·lectuals de l’època, tot ells personatges rellevants d’una societat efervescent i amb unes manifestacions culturals i artístiques que val la pena estudiar en profunditat i, en alguns casos, recuperar per enriquir el relat de la història. Els fets i els personatges que apareixen en aquesta obra estan treballats en el context cultural i religiós del final del segle XVIII i del començament del XIX, i es completa amb les intervencions artístiques a la Catedral durant aquest període, juntament amb alguns dels grans debats que es provoquen al començament del segle XIX.

 • FULLANA PUIGSERVER, Pere; GAMBÚS SAIZ, Mercè (coords.) (2014). La memòria contemporània de la Catedral: Miralles, Rotger, Sagristà. Col·lecció Seu de Mallorca, 9. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.

Aquest llibre, format per un total de catorze treballs, constitueix el resultat final de les ponències presentades en el marc de les III Jornades d’Estudis Històrics de la Seu de Mallorca. El seu contingut se centra en la crònica i el cronista; en la documentació i el documentalista; en la memòria i les fonts que ens permeten reconstruir un relat descriptiu i interpretatiu dels canvis i persistències que es produïren a la Catedral de Mallorca en el trànsit del segle XIX al XX. En aquesta publicació es vol prendre el pols a la història i a l’estat del patrimoni a partir dels itineraris de tres clergues compromesos culturalment i eclesiàsticament. Ens referim a Josep Miralles, Mateu Rotger i Emili Sagristà, tres trajectòries contemporànies en el temps, el testimoni professional i personal dels quals és un referent obligatori per a plantar cara a qualsevol estudi sobre la Seu de Mallorca, al marge del període que es vulgui investigar.

 • FULLANA PUIGSERVER, Pere (2015). El bisbe arquitecte. Pere Joan Campins i Barceló (1859–1915). Col·lecció Seu de Mallorca, 12. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.

Aquesta publicació és una biografia sobre el bisbe Campins, una de les figures clau de l'Església mallorquina de finals de segle XIX i principis el XX. En l'àmbit catedralici el seu llegat és molt important perquè va ser el promotor de la reforma que, a principis del segle XX, va dur a terme l'arquitecte Antoni Gaudí. Amb aquest llibre es tancaven les publicacions de l'Any Campins Gaudí, editades per Publicacions Catedral de Mallorca.

 • GAMBÚS SAIZ, Mercè (2015). La Catedral de Mallorca és el document. La reforma de Gaudí cent anys després. Les fonts de la reforma. Volum 1. Col·lecció Seu de Mallorca, 10–I. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.

Aquest llibre forma part d’una producció editorial de la Catedral de Mallorca, coordinada per Mercè Gambús, que es presenta en quatre volums. Aquest primer, dedicat a les fonts de la reforma, se centra en l’anàlisi historiogràfica, i incorpora també un nucli de documentació arxivística presentada en format de cronologia, així com altres fonts d’estudi, complementàries i de diverses procedències formals, juntament amb una selecció d’imatges contemporànies de la reforma.

 • GAMBÚS SAIZ, Mercè (coord.) (2015). La Catedral de Mallorca és el document. La reforma de Gaudí cent anys després. Lectures de la reforma. Volum 2. Col·lecció Seu de Mallorca, 10–II. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.

Aquest llibre forma part d’una producció editorial de la Catedral de Mallorca, coordinada per Mercè Gambús, que es presenta en quatre volums. El segon volum emfatitza altres lectures de la reforma procedents de les absències, atès que no es disposa d’un tractament en forma d’estudis específics, o de les revisions crítiques al recer del procés investigador. En aquest context, els dos primers treballs, de Pere Fullana i Teodor Suau, han revisat i implementat l’acció pastoral del bisbe Campins des de la comunicació i la celebració litúrgica respectivament. El referent espanyol en matèria de trasllats de cors i el cas avançat de la catedral d’Oviedo en la seva reforma interior, els ha treballat Pilar García Cuetos. La desconstrucció del presbiteri barroc i el trasllat del retaule major que el presidia a una parròquia emergent com la de la Immaculada Concepció, era a hores d’ara un estudi pendent, del qual s’ha ocupat A. J. Villalonga. Concepció Bauçà de Mirabò ha reconstruït la complexitat al voltant de la reforma de la capella de Sant Bernat després de l’incendi, que va patir enmig de la intervenció de Gaudí a la Seu. La nova consciència del patrimoni i la seva dimensió divulgativa han estat objecte de l’estudi desenvolupat per Miquela Forteza al voltant de la formació del Museu Capitular i el primer pla museològic de la Catedral. Finalment, les mirades viatgeres dels artistes de la pintura i l’escriptura aplicades a la Seu després de la reforma de Gaudí des de la distància del temps i en el llenguatge de la intertextualitat, ha estat la contribució de Francesca Lladó, amb la qual es tanca aquest tom.

 • MAS ANDREU, Catalina (coord.) (2015). La Catedral de Mallorca és el document. La reforma de Gaudí cent anys després. Els restauradors documenten la reforma. Volum 3. Col·lecció Seu de Mallorca, 10–III. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.

Aquest llibre forma part d’una producció editorial de la Catedral de Mallorca, coordinada per Mercè Gambús, que es presenta en quatre volums. El tercer està monogràficament dedicat a l’actualització documental de l’obra de Gaudí, a partir dels diferents processos d’intervenció realitzats entre els anys 2007 i 2014, juntament amb la metodologia i els criteris d’intervenció que han fet part de la coordinació tècnica. Més enllà de les memòries finals de restauració que els diversos equips de professionals han lliurat a la Seu i a l’Administració insular, tots ells han sistematitzat la informació obtinguda en l’acció restauradora, i un cop reelaborada aquesta com a font documental, han construïtun registre formal fins ara inèdit, que ha de permetre en el futur el coneixement aplicat de les maneres artístiques del Gaudí creador i del Gaudí restaurador. Nou estudis integren aquest darrer tom, signats per la coordinació i els quatre equips de restauradors, disposats tots amb un criteri cronològic de les intervencions, a fi de palesar la dinàmica evolutiva dels criteris seguits i la metodologia aplicada a l’acció restauradora

 • MESQUIDA AMENGUAL, Biel; MORAL, Jean-Marie del (2015). La Catedral de Mallorca és el document. La reforma de Gaudí cent anys després. L’ull Gaudí. Volum 4. Col·lecció Seu de Mallorca, 10–IV. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.

Aquest llibre forma part d’una producció editorial de la Catedral de Mallorca, coordinada per Mercè Gambús, que es presenta en quatre volums.A manera de post scriptum i en el quart volum, l’escriptor Biel Mesquida i el fotògraf Jean-Marie del Moral clausuren el trencadís gaudinià de la Seu de Mallorca amb una munió de tessel·les creatives des dels respectius àmbits, en aquest particular homenatge a l’arquitecte Gaudí.

 • GAMBÚS SAIZ, Mercè; FULLANA PUIGSERVER, Pere (coords.) (2015). Campins i Gaudí. La reforma de la Seu de Mallorca i la seva implementació en el monument (1903–1947). Col·lecció Seu de Mallorca, 13. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.

Aquest llibre, format per un total de tretze treballs, constitueix el resultat final de les ponències presentades en el marc de les IV Jornades d’Estudis Històrics de la Seu de Mallorca. Les diferents aportacions tracten temàtiques tan vigents i tan actuals, com és tot allò que es relaciona amb el llegat de l’època de Pere Joan Campins, i molt particularment la intervenció d’Antoni Gaudi. Pel contingut d’aquesta obra podem constatar, una vegada més, que Gaudí i tota l’obra sobre la qual intervingué directament o indirectament està tocada per un esperit que es projecta amb força cap al futur i que no arriba mai a estar acabada del tot. Una essència que permet una hermenèutica de la Catedral en permanent estat d’innovació.

Capítols de llibre

 • BAUÇÀ DE MIRABÒ GRALLA, Concepció (2013). «Artistes viatgers. De la Seu a Cartoixa, de Cartoixa a la Seu», a FULLANA PUIGSERVER, Pere; GAMBÚS SAIZ, Mercè (coords.), El bisbe Nadal i la Catedral de Mallorca en el bicentenari de la Constitució de 1812 (pàg. 447–467). Col·lecció Seu de Mallorca, 7. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.
 • FULLANA PUIGSERVER, Pere (2013). «Bernat Nadal i Crespí, bisbe de Mallorca (1794–1818): formació, experiència professional i projecte pastoral», a FULLANA PUIGSERVER, Pere; GAMBÚS SAIZ, Mercè (coords.), El bisbe Nadal i la Catedral de Mallorca en el bicentenari de la Constitució de 1812 (pàg. 43–73). Col·lecció Seu de Mallorca, 7. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.
 • GAMBÚS SAIZ, Mercè (2013). «Els prolegòmens del canvi artístic a la Seu de Mallorca a finals del segle XVIII. Francesco Sabatini i el mausoleu del rei Jaume II», a FULLANA PUIGSERVER, Pere; GAMBÚS SAIZ, Mercè (coords.), El bisbe Nadal i la Catedral de Mallorca en el bicentenari de la Constitució de 1812 (pàg. 373–410). Col·lecció Seu de Mallorca, 7. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.
 • BAUÇÀ DE MIRABÒ GRALLA, Concepció (2014). «La llum a la Seu. Problemàtica històrica», a FULLANA PUIGSERVER, Pere; GAMBÚS SAIZ, Mercè (coords.), La memòria contemporània de la Catedral: Miralles, Rotger, Sagristà (pàg. 61–86). Col·lecció Seu de Mallorca, 9. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.
 • FULLANA PUIGSERVER, Pere (2014). «Josep Miralles, Mateu Rotger i Emili Sagristà, historiadors i erudits: entre la Catedral i la Cúria Diocesana de Mallorca», a FULLANA PUIGSERVER, Pere; GAMBÚS SAIZ, Mercè (coords.), La memòria contemporània de la Catedral: Miralles, Rotger, Sagristà (pàg. 17–42). Col·lecció Seu de Mallorca, 9. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.
 • GAMBÚS SAIZ, Mercè (2014). «Emili Sagristà i el documentalisme aplicat a la conservació del patrimoni. L’estudi de la llum a la Seu de Mallorca», a FULLANA PUIGSERVER, Pere; GAMBÚS SAIZ, Mercè (coords.), La memòria contemporània de la Catedral: Miralles, Rotger, Sagristà (pàg. 73–99). Col·lecció Seu de Mallorca, 9. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.
 • ORTIZ MORENO, Cristina (2014). «Emili Sagristà: vida, obra i arxiu personal», a FULLANA PUIGSERVER, Pere; GAMBÚS SAIZ, Mercè (coords.), La memòria contemporània de la Catedral: Miralles, Rotger, Sagristà (pàg. 201–212). Col·lecció Seu de Mallorca, 9. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.
 • VILLALONGA VIDAL, Andreu Josep (2014). «“Aquella muntanya de fusta”. Conformació i recepció del retaule major de la Seu», a FULLANA PUIGSERVER, Pere; GAMBÚS SAIZ, Mercè (coords.), La memòria contemporània de la Catedral: Miralles, Rotger, Sagristà (pàg. 153–199). Col·lecció Seu de Mallorca, 9. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.
 • GAMBÚS SAIZ, Mercè; VILLALONGA VIDAL, Andreu Josep (2015). «La catedral de Mallorca en el coro y desde el coro. De la mezquita cristianizada a la restauración litúrgica de Antonio Gaudí», a VILLASEÑOR SEBASTIÁN, Fernando; TEIJEIRA PABLOS, Mª Dolores; MULLER, Welleda; BILLIET, Frédéric (eds.), Choir Stalls in Architecture and Architecture in Choir Stalls (pàg. 72–86). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing.
 • TERRASA RIGO, Pere; COLL BORRÀS, Kika (2015). «La intervención de Gaudí en el coro de la Catedral de Mallorca», a VILLASEÑOR SEBASTIÁN, Fernando; TEIJEIRA PABLOS, Mª Dolores; MULLER, Welleda; BILLIET, Frédéric (eds.), Choir Stalls in Architecture and Architecture in Choir Stalls (pàg. 400–415). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing.
 • VILLALONGA VIDAL, Andreu Josep; GAMBÚS SAIZ, Mercè (2015). «Antoni Gaudí and the Cathedral of Mallorca a hundred years on. Restoration of the restoration», a AMOÊDA, Rogério; LIRA, Sergio; PINHEIRO, Cristina (eds.), REHAB 2015. 2nd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures (pàg. 301–310). Green Lines Institute.
 • BAUÇÀ DE MIRABÒ GRALLA, Concepció (2015). «La capella de Sant Bernat i el llegat de Gaudí», a GAMBÚS SAIZ, Mercè (coord.), La Catedral de Mallorca és el document. La reforma de Gaudí cent anys després. Lectures de la reforma. Volum 2 (pàg. 181–214). Col·lecció Seu de Mallorca, 10–II. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.
 • FORTEZA OLIVER, Miquela (2015). «La formación del Museo Capitular y la nueva conciencia del patrimonio», a GAMBÚS SAIZ, Mercè (coord.), La Catedral de Mallorca és el document. La reforma de Gaudí cent anys després. Lectures de la reforma. Volum 2 (pàg. 215–246). Col·lecció Seu de Mallorca, 10–II. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.
 • FULLANA PUIGSERVER, Pere (2015). «Fe i modernització. Pere Joan Campins i Antoni Gaudí, precursors de la litúrgia de masses (1899-1915)», a GAMBÚS SAIZ, Mercè (coord.), La Catedral de Mallorca és el document. La reforma de Gaudí cent anys després. Lectures de la reforma. Volum 2 (pàg. 13–37). Col·lecció Seu de Mallorca, 10–II. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.
 • SUAU I PUIG, Teodor (2015). «“La Seu ens ho diu tot a tots”. La restauració de Campins–Gaudí, materialització d’una idea de l’Església», a GAMBÚS SAIZ,Mercè (coord.), La Catedral de Mallorca és el document. La reforma de Gaudí cent anys després. Lectures de la reforma. Volum 2 (pàg. 39–113). Col·lecció Seu de Mallorca, 10–II. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.
 • VILLALONGA VIDAL, Andreu Josep (2015). «El presbiteri barroc de la Seu. Desconstrucció i reubicació», a GAMBÚS SAIZ, Mercè (coord.), La Catedral de Mallorca és el document. La reforma de Gaudí cent anys després. Lectures de la reforma. Volum 2 (pàg. 147–180). Col·lecció Seu de Mallorca, 10–II. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.
 • COLL BORRÀS, Kika; TERRASA RIGO, Pere (2015). «El cadiram, les tribunes corals i les policromies aplicades sobre el respatller del cadiram. Abril 2012 – gener 2013», a MAS ANDREU, Catalina (coord.) (2015), La Catedral de Mallorca és el document. La reforma de Gaudí cent anys després. Els restauradors documenten la reforma. Volum 3 (pàg. 199–259). Col·lecció Seu de Mallorca, 10–III. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.
 • JAÉN PAREJA, Francisca (2015). «El conjunto escultórico del retablo mayor gótico. Octubre 2007 – junio 2009», a MAS ANDREU, Catalina (coord.) (2015), La Catedral de Mallorca és el document. La reforma de Gaudí cent anys després. Els restauradors documenten la reforma. Volum 3 (pàg. 23–67). Col·lecció Seu de Mallorca, 10–III. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.
 • JAÉN PAREJA, Francisca (2015). «El retablo mayor gótico. Febrero – agosto 2011», a MAS ANDREU, Catalina (coord.) (2015), La Catedral de Mallorca és el document. La reforma de Gaudí cent anys després. Els restauradors documenten la reforma. Volum 3 (pàg. 169–197). Col·lecció Seu de Mallorca, 10–III. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.
 • JAÉN PAREJA, Francisca (2015). «La tabla de la Santísima Trinidad. Marzo – abril 2010», a MAS ANDREU, Catalina (coord.) (2015), La Catedral de Mallorca és el document. La reforma de Gaudí cent anys després. Els restauradors documenten la reforma. Volum 3 (pàg. 111–132). Col·lecció Seu de Mallorca, 10–III. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.
 • JAÉN PAREJA, Francisca (2015). «Las dos maquetas del proyecto de reforma de Gaudí. La maqueta para las capillas Real y de la Santisima Trinidad. La maqueta para la capilla de la Santísima Trinidad. Junio 2008 – abril 2009», a MAS ANDREU, Catalina (coord.) (2015), La Catedral de Mallorca és el document. La reforma de Gaudí cent anys després. Els restauradors documenten la reforma. Volum 3 (pàg. 69–85). Col·lecció Seu de Mallorca, 10–III. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.
 • JAÉN PAREJA, Francisca (2015). «Los doseletes historicistas diseñados por Gaudí para el conjunto escultórico del retablo gótico. Junio – agosto 2009», a MAS ANDREU, Catalina (coord.) (2015), La Catedral de Mallorca és el document. La reforma de Gaudí cent anys després. Els restauradors documenten la reforma. Volum 3 (pàg. 87–109). Col·lecció Seu de Mallorca, 10–III. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.
 • ROJAS CINCUNEGUI, Isabel; CLARET BLASCO, Alfredo (2015). «La decoración mural de la capilla Real. Una intervención durante la reforma de Gaudí sobre los muros y la cátedra episcopal: cerámica, barjorrelieves y policromías, hierros dorados y grafitos (dibujos preparatorios). Junio – noviembre 2010. El conjunto de doce candelabros de la capilla Real. Diciembre 2010», a MAS ANDREU, Catalina (coord.) (2015), La Catedral de Mallorca és el document. La reforma de Gaudí cent anys després. Els restauradors documenten la reforma. Volum 3 (pàg. 133–167). Col·lecció Seu de Mallorca, 10–III. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.
 • TERRASA RIGO, Pere (2015). «La intervenció de Gaudí i de Tomàs Vila en els púlpits de Joan de Sales. Abril 2013 – març 2014», a MAS ANDREU, Catalina (coord.) (2015), La Catedral de Mallorca és el document. La reforma de Gaudí cent anys després. Els restauradors documenten la reforma. Volum 3 (pàg. 261–285). Col·lecció Seu de Mallorca, 10–III. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.
 • COLL BORRÀS, Kika; TERRASA RIGO, Pere (2015). «Noves dades i reflexions des de la restauració de l’obra intervinguda per Gaudí en el cor catedralici», a GAMBÚS SAIZ, Mercè; FULLANA PUIGSERVER, Pere (coords.), Campins i Gaudí. La reforma de la Seu de Mallorca i la seva implementació en el monument (1903–1947) (pàg. 223–252). Col·lecció Seu de Mallorca, 13. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.
 • FORTEZA OLIVER, Miquela (2015). «La Catedral en las guías turísticas de Mallorca después de la intervención de Gaudí», a GAMBÚS SAIZ, Mercè; FULLANA PUIGSERVER, Pere (coords.), Campins i Gaudí. La reforma de la Seu de Mallorca i la seva implementació en el monument (1903–1947) (pàg. 253–274). Col·lecció Seu de Mallorca, 13. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.
 • FULLANA PUIGSERVER, Pere (2015). «El bisbe Pere Joan Campins, defensor del patrimoni i promotor d’equipaments culturals», a GAMBÚS SAIZ, Mercè; FULLANA PUIGSERVER, Pere (coords.), Campins i Gaudí. La reforma de la Seu de Mallorca i la seva implementació en el monument (1903–1947) (pàg. 36–54). Col·lecció Seu de Mallorca, 13. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.
 • GAMBÚS SAIZ, Mercè (2015). «La renovació visual de la Seu de Mallorca (1903–1947). El trasllat del cor i el procés d’instal·lació de vitralls», a GAMBÚS SAIZ, Mercè; FULLANA PUIGSERVER, Pere (coords.), Campins i Gaudí. La reforma de la Seu de Mallorca i la seva implementació en el monument (1903–1947) (pàg. 275–421). Col·lecció Seu de Mallorca, 13. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.
 • RAMIS DARDER, Francesc (2015). «El bisbe Campins, mentor de Mn. Bartomeu Pascual, ànima del Museu Bíblic del Seminari de Mallorca», a GAMBÚS SAIZ, Mercè; FULLANA PUIGSERVER, Pere (coords.), Campins i Gaudí. La reforma de la Seu de Mallorca i la seva implementació en el monument (1903–1947) (pàg. 101–112). Col·lecció Seu de Mallorca, 13. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.
 • VILLALONGA VIDAL, Andreu Josep (2015). «Comentaris a la carta pastoral del bisbe Campins sobre la restauració de la Seu de Mallorca», a GAMBÚS SAIZ, Mercè; FULLANA PUIGSERVER, Pere (coords.), Campins i Gaudí. La reforma de la Seu de Mallorca i la seva implementació en el monument (1903–1947) (pàg. 199–222). Col·lecció Seu de Mallorca, 13. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.
Articles de revista
 • FORTEZA OLIVER, Miquela (2015). «Los orígenes del turismo cultural en la Catedral de Mallorca (1905–1936)». PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 13 (3), pàg. 601–618 [en línia].
Conferències enregistrades
 • FULLANA PUIGSERVER, Pere (2014). «Antoni Maria Alcover i el grup de preveres col·laboradors del bisbe Campins». Conferència del 8 d’octubre del 2014, Conferències Any Campins – Gaudí, Palau Episcopal [en línia].
 • GAMBÚS SAIZ, Mercè (2014). «Gaudí i la reforma interior de la Seu». Conferència del 6 d’octubre del 2014, Conferències Any Campins – Gaudí, Palau Episcopal [en línia].