La Catedral de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears (UIB) van signar el dia 10 de setembre el conveni de col·laboració Càtedra Seu de Mallorca.

Entre els objectius d'aquest conveni s’inclouen:

 • La coordinació cientificotècnica del Departament de Cultura de la Catedral de Mallorca i les seves àrees.
 • L’organització de seminaris, cursos, congressos i conferències.
 • L’organització d’actes de divulgació.
 • La col·laboració editorial.
 • La col·laboració científica i acadèmica en la programació de les Jornades Locals de Patrimoni Cultural Religiós de Mallorca.
 • La col·laboració científica i acadèmica en la programació i gestió d’un simposi internacional de periodicitat biennal, dedicat a la transversalitat del coneixement aplicat a l’àmbit cultural religiós.

Amb la finalitat de dirigir i impulsar el desenvolupament del conveni, així com d’elaborar el programa d’activitats de col·laboració conjunta, les parts acorden establir l’estructura següent:

 • El Rector o persona que delegui, que la presidirà.
 • Un representant de la UIB, nomenat pel Consell de Direcció.
 • El Degà del Capítol Catedral de Mallorca o persona que delegui.
 • Un representant de la Catedral de Mallorca, nomenat pel Capítol Catedral.
 • El director de la càtedra, que formarà part de la comissió amb veu però sense vot, i que en serà el secretari.

Aquest conveni comptarà amb un programa d’activitats que el director de la càtedra presentarà a la comissió directora per a la seva aprovació. El programa d’activitats potenciarà investigacions sobre la Seu de Mallorca des de diferents camps d’estudi (Filosofia, Filologia, Història, Història de l’Art, Matemàtiques, Física, Química, Enginyeria i Arquitectura, Pedagogia, Geografia, Economia, Turisme, Dret, Biologia, Psicologia Teologia, Litúrgia de la Fe…). Entre altres activitats que podrà desenvolupar la càtedra, s’inclouen les que s’indiquen a continuació:

 • Intercanvi d’informació i publicacions.
 • Estudis d’investigació conjunts.
 • Admissió d’estudiants en pràctiques.
 • Ajuda tècnica en l’àmbit d’activitats de cada institució.
 • Altres activitats de col·laboració establertes per ambdues parts, mitjançant projectes específics.
 • Col·laboració amb altres càtedres afins existents, tant a la UIB com a a altres universitats nacionals o estrangeres, amb les quals es podran establir convenis de col·laboració.