El segon projecte desenvolupat pel grup va ser el BXX2000–1463. Imaginería y retablo en Mallorca (época medieval y moderna): bases científico-técnicas para su conservación (23/12/2000 – 23/12/2003).

Aquest projecte de recerca establia una línia de continuïtat amb l’altre projecte que s’estava duent a terme en l’estudi cientificotècnic dels retaules a Mallorca durant l'època moderna, en aquest cas incorporant les estàtues com un objecte específic d'estudi i ampliant la cronologia a l'època medieval.

L’objectiu principal d’aquest projecte era, amb un enfocament interdisciplinari, elaborar bases cientificotècniques per a la conservació del retaule i del patrimoni estatuari a Mallorca, corresponent a les èpoques medieval i moderna. Tenint en compte això, proposava un esquema basat en la conservació i restauració d’una sèrie d’obres mitjançant un diàleg entre historiadors de l’art, arxivers, químics i restauradors que havien de permetre establir un diagnòstic prèviament i supervisar tots els processos relacionats amb la protecció del patrimoni artístic estudiat.

Els principals resultats científics d'aquest projecte són:

Capítols de llibre
  • VILLALONGA VIDAL, Andreu Josep (2002). «El retablo del Santo Cristo de Alcúdia como jeroglífico. Lectura iconológica», a BERNAT VISTARINI, Antonio; CULL, John T. (eds.), Los días del Alción. Emblemas, literatura y arte del Siglo de Oro (pàg. 589–599). Sociedad Española de Emblemática.

Aquest volum recull els treballs presentats en el "Cuarto Congreso Internacional de la Sociedad Española de Emblemática". Els més destacats investigadors internacionals en aquest camp despleguen aquell peculiar mode d’anàlisi de la cultura espanyola del "Siglo de Oro" que parteix de la lectura dels seus emblemes i manifestacions simbòliques. L’aproximació al "Siglo de Oro" des de l’emblema es canalitza en 47 estudis que toquen temes tan variats com l’hagiografia, la retòrica, la tipografia, la mnemotècnia, l’arquitectura, la informàtica i inclús la publicitat en els mitjans de comunicació actuals, demostrant una vegada més l’enorme interès que desperta aquest gènere i aquesta àrea de la crítica cultural.

  • GAMBÚS SAIZ, Mercè; SABATER REBASSA, Tina; GENESTAR, Catalina; PALOU, Josefina; REIG MORRO, Antònia (2002). «Consideracions sobre la tècnica pictòrica de Gaspar Oms en el retaule de Sant Jeroni a la Seu de Palma», a DD. AA., Homenatge a Guillem Rosselló Bordoy. Volum I (pàg. 429–437). Palma: Govern de les Illes Balears.
Articles de revista
  • GAMBÚS SAIZ, Mercè; REIG MORRO, Antònia; VILLALONGA VIDAL, Andreu Josep (2006). «La conservació-restauració de retaules a Mallorca. Una aproximació». MUSA. Revista del Museu d’Història de Manacor, 2, pàg. 61–75.